STORA PAKETET


Detta är en paketlösning som passar de större företagen som har många affärshändelser att redovisa och/eller har ett mer omfattande behov av analys och rådgivning av verksamheten. Genom denna tjänst kommer kompetent personal att löpande säkerställa att dina verifikationer blir korrekt konterade och bokförda. Utifrån vilken redovisningsperiod du har sköter vi sammanställningen av företagets moms och redovisar detta till Skatteverket åt dig. För de företag som har anställda säkerställer vi även att din arbetsgivardeklaration utformas korrekt och rapporteras in. På detta sätt kan vi fungera som din externa ekonomiavdelning som med tidseffektiva metoder och kompetent personal frigör tid i företaget som användas till att skapa intäkter inom det område företaget har sin expertis.


När ditt räkenskapsår är till ända ingår i denna tjänst en sammanställning av företagets bokslut. Vi sammanställer din bokföring, beräknar periodens resultat och stämmer av dina konton enligt kvalitetssäkrade arbetsprocesser och uppdaterade kunskaper inom redovisningsområdets lagar och rekommendationer. Som auktoriserad Redovisningsbyrå följer vi Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, som är gemensamma nordiska principer för redovisning.


Med det stora paketet har du en utökad konsultationstid om 12 timmar per år. I denna tid ingår en personlig analys och genomgång av företagets bokslut där vi sätter oss ned och gör bokslutets siffror lättbegripliga. I kunsultationstiden ingår även ett strategiskt planeringsmöte som är till stor nytta för att kunna styra lönsamheten och kunna lägga upp en strategi mot önskade mål. Dina konsultationstimmar kan även utnyttjas till att exempelvis:


  • Ta fram en kort- eller långsiktig budget
  • Cash flow – se pengaflödet i din verksamhet
  • Investeringsplanering - Få en insikt om lönsammaste alternativ
  • Inkomstplanering - Uppnå gynnsamma skattemässiga effekter. Du vet hur stor lön du ska ta ut för ekonomisk vinning.
  • Utdelningsplanering – För att uppnå fördelaktigaste utdelningsutrymmet och för att få insikt i samspelet mellan bolagets fria kapital och uttag av utdelning 

         


Genom att analysera och gå igenom ditt bokslut får du en bättre koll på din lönsamhet vilket underlättar för dig i ditt beslutsfattande och du kan känna dig trygg med att du har koll på siffrorna. Vi ser dina ekonomiska möjligheter – Du ser vilken riktning du har mot dina mål.


Enligt lag måste alla bokföra men du har själv stor nytta av en välordnad bokföring. Du har koll på verksamheten och kan bland annat använda den gentemot nya långivare och leverantörer, för att se vilka kunder som är lönsammast, för att visa hur företaget mår eller för att optimera verksamhetens möjlighet till utveckling. Företagets hjärta är ekonomin och ekonomisk planering är ett måste om man vill utveckla sin verksamhet. Har man bra kvalité på sin bokföring så är också kvalitén på de ekonomiska rapporterna hög och trovärdig gentemot alla samarbetspartner som företaget har. Bokföringen är på så sätt inte bara till för myndigheter utan även till för dig och ditt företagande nu och för framtiden.


Att anlita oss att sköta ditt företags ekonomi, innebär en möjlighet för dig att få en upprättad Rapport om Årsredovisning/Årsbokslut som visar på att ditt företags redovisning håller en hög kvalité. Rapporten är ett bra kvitto gentemot myndigheter, banker men även andra intressenter.  Denna rapport kan även skapas för och användas av enskilda firmor, handelsbolag och koncerner. Genom detta dokument får du ett kvitto på att ditt företag uppnår en hög redovisningsstandard även fast man inte är ett aktiebolag.


Vilken nivå av det Stora paketet du ska välja avgörs av hur många verifikationer du har per månad.


Priser anges exklusive moms och avser 1 anställd.

För fler anställda i företaget, kontakta oss för offert.