BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING


En budget är en ekonomisk plan för verksamhetens närmaste framtid som stämmer överens med beskrivningarna i din affärsplan. Den är kopplad till dina mål och är ett ypperligt styrmedel för att se om du är på rätt kurs.


Det fulla värdet av en budget får du när den följs upp och analyseras. Utifrån din redovisning kan vi ta fram värden och nyckeltal som stäms av mot dina budgeterade värden. Vilka avvikelser finns? Är du på väg mot ditt mål? Vilka faktorer har påverkat utfallet? Vad kan korrigeras?


Med hjälp av analysen har du ett beslutsunderlag för eventuella justeringar och korrigerande åtgärder. Ett proaktivt arbetssätt innebär att du kan påverka utvecklingen i god tid.